Over het Energieakkoord

Werkgevers, vakbonden en milieuorganisaties hebben een akkoord gesloten over het reduceren van het energieverbruik, gebruik van duurzame energie en werkgelegenheid. Dit akkoord staat bekend onder de naam “Energieakkoord”, waarvan u een samenvatting onderaan deze pagina treft.

Het energieakkoord heeft tot doel om de economie te versterken en tot een duurzame groei te leiden. Maar wat betekent het energieakkoord concreet voor de industrie in Nederland? Wij lichten de belangrijkste punten uit het energieakkoord aan u toe.

Het versterken van de economie en bereiken van duurzame groei wil men onder andere bereiken door de volgende doelen te stellen:
•Een besparing van het energieverbruik met gemiddeld 1,5% per jaar;
•Een toename van het aandeel aan hernieuwbare energieopwekking naar 16% in 2023 (is nu 4%);
•Het creëren van ten minste 15.000 voltijdbanen.

 

Om deze doelen te bereiken zijn onder andere de onderstaande zaken opgenomen in het Energieakkoord.


Uitvoering Wet Milieubeheer
De Wet Milieubeheer verplicht bedrijven om energiebesparende maatregelen uit te voeren die zich binnen 5 jaar terugverdienen. Door bezuinigingen die afgelopen jaren bij gemeenten en provincies hebben plaatsgevonden is steeds minder aandacht besteed aan het handhaven van de Wet Milieubeheer. Met het energieakkoord wil men de uitvoering en handhaving van de Wet Milieubeheer weer meer prioriteit geven. De focus ligt hierbij met name op bedrijven die niet deelnemen aan een convenant zoals de MJA-3.

MJA3 en MEE convenant
Voor deelnemers aan de Meerjarenafspraken Energie-efficiency (MJA3 en MEE) zal er weinig veranderen. Via dit convenant heeft men de inspanningsverplichting om 2% energie per jaar te besparen. Door iedere vier jaar een plan in te dienen met de geplande besparingsmaatregelen, wordt bewaakt dat deze verplichting wordt nagekomen. In het energieakkoord zijn geen aanvullende verplichtingen voor deze bedrijven opgenomen.

  

Warmte Kracht Koppeling
Door de relatief hoge gasprijs en lage elektriciteitsprijs is het momenteel voor veel bedrijven met een WKK niet interessant om deze te laten draaien. Met het energieakkoord wordt aan industriële partijen met een WKK de zekerheid gegeven dat zij geen nadere verplichting zullen krijgen voor het bedrijven van - of het herinvesteren in een onrendabele WKK op basis van energie efficiëntie eisen. Dit betekent dat ook wordt geaccepteerd dat het niet bedrijven van de WKK een flinke terugval in de energie efficiëntie kan betekenen.

 

Restwarmtebenutting
In Nederland bevinden zich (industrie)gebieden waar grote hoeveelheden restwarmte vrijkomen, terwijl zich in de naaste omgeving woningkernen en bedrijven zoals glastuinders bevinden die door middel van fossiele brandstoffen hun gebouwen en processen verwarmen. Met het energieakkoord wil men meer prioriteit geven aan het benutten van restwarmte. Hiervoor wordt door overheden in samenwerking met de industrie een samenhangend plan van aanpak opgesteld. Dit biedt wellicht mogelijkheden voor industriële bedrijven die grote hoeveelheiden restwarmte hebben en deze op hun eigen terrein niet kunnen benutten.

 

EIA regeling
De Energie Investerings Afrek regeling is een fiscale regeling waarmee zo’n 10% op energie-investeringen kan worden bespaard. Men wil deze regeling met name gaan richten op investeringen in energiebesparing. Momenteel komen investeringen in duurzame energieopwekking naast de SDE+ subsidie ook in aanmerking voor de EIA-regeling. Met het energieakkoord wil men investeringen in duurzame energieopwekking niet meer in aanmerking laten komen voor EIA subsidie. Tevens wordt het budget voor EIA beperkt.


Al met al kunnen we concluderen dat het energieakkoord voor de meeste industriële bedrijven een kleine impact heeft. Dit is jammer, omdat de potentie voor energiebesparing in de industrie groot is. Desondanks kunnen bedrijven zelf hun verantwoordelijkheid nemen in het reduceren van het energieverbruik en het verduurzamen van de energieopwekking.
EnergieVerenigd heeft zich tot doel gesteld, samen met haar enorme krachtige, pluriforme en enorm grote achterban, met het vakgebied Beheer en Onderhoud bij te dragen aan het reduceren van het energieverbruik.


Het NVDO Onderhoudskompas 2015 heeft in het visiedocument "Maintenance for Energy" Trends, Ontwikkelingen en Visie in kaart gebracht om deze doelstelling te kunnen behalen. U kunt deze hier  bestellen

 

HOE BEHEER EN ONDERHOUD 2% KAN BIJDRAGEN AAN ENERGIEBESPARING!

 

Download
Download hier de samenvatting van het Energieakkoord
Samenvatting Energieakkoord.pdf
Adobe Acrobat document 121.9 KB