Enorme groei dataverkeer legt druk op vergroting doelmatig energieverbruik

Digitale datastromen goed voor 5% globale elektriciteitsverbruik in 2030

In 2030 zijn de wereldwijde digitale datastromen naar verwachting zeker 20 keer zo groot als in 2018. Door die snelle groei verdubbelt de elektriciteitsbehoefte die daarvoor wereldwijd nodig is tot 5 procent van het wereldwijde elektriciteitsverbruik. Om het energiegebruik van datacenters, communicatie netwerken en apparaten niet nog veel verder te laten stijgen moet de sector inzetten op doelmatigheid en hernieuwbare energie. Dat concludeert het ING Economisch bureau in haar sectorrapport ‘Further efficiency gains vital to limit electricity use of data; how to limit the climate impact of an increasingly data-hungry world’.

Groei dataverkeer

Een toenemend aantal mensen in met name Azië en Afrika krijgen toegang tot internet. Bedrijven verzamelen en bewerken meer data. In toenemende mate wordt gebruik gemaakt van cloud diensten. Auto’s gaan gedeeltelijk of geheel autonoom rijden. De enorme groei van data is van invloed op het stroomverbruik van datacenters, communicatienetwerken en de apparaten die data verzenden en ontvangen.

 

Doelmatigheid

Het ING Economisch Bureau verwacht dat de elektriciteit die nodig is voor data verdubbelt. Omdat het verwachte totale elektriciteitsverbruik ook groeit, stijgt het aandeel van data in het wereldwijde elektriciteitsverbruik van 3 procent nu, naar 5 procent in 2030. Bij netwerken en datacenters is de hoogste groei te verwachten. Om de toename van het elektriciteitsverbruik tot een verdubbeling te beperken, moeten datacenters en netwerken aanzienlijk efficiënter worden door een focus op efficiency verhogende innovaties door technologie- en telecombedrijven. Met onder meer een inzet van efficiëntere apparatuur, zuiniger koeling, de aanleg van glasvezel, en het uitfaseren van oudere generaties mobiele netwerken.

 

Hernieuwbare energie

Een toename van het elektriciteitsverbruik lijkt onvermijdelijk gezien de sterk groeiende datastromen. Om de uitstoot van CO2 te beperken is naast het vergroten van de doelmatigheid ook de inzet van hernieuwbare energie nodig. De technologie- en telecomsector kan extra hernieuwbare opwekkingscapaciteit stimuleren door lange termijn contracten voor de afname van een vaste hoeveelheid hernieuwbare energie aan te gaan. Dit levert een bijdrage aan de vergroening van de stroom van het elektriciteitsnet en zo aan de internationale 2050 klimaatdoelstellingen.


Aldel selecteert Ecorus voor installatie van 50.000 m2 zonnecel-daken

DAMCO Aluminium Delfzijl Coöperatie U.A. / Aldel selecteert Ecorus Development BV om diverse fabriekshallen te voorzien van zonnecellen. De totale oppervlakte bedraagt ca 50.000m2 en de verwachte capaciteit uit zon ligt tussen de 8 en 12 MW. Drie bedrijven hadden een voorstel ingediend. Na een zorgvuldig uitgevoerd selectieproces is uiteindelijk de keuze op ECORUS gevallen. Vandaag is de intentieverklaring getekend tussen Chris McNamee, CEO Aldel en Philippe Vanhoef, oprichter Ecorus.

Tijdpad

De doelstelling van de samenwerking is het onderzoek naar de haalbaarheid van het bouwen, onderhouden en exploiteren van een zonnecelinstallatie op de daken van DAMCO. Na ondertekening van de intentieverklaring wordt het volgende globale tijdpad gevolgd:

  • Aanvraag SDE+ subsidie: november 2019
  • Voorlopig ontwerp op basis van het onderzoek, onderlinge overeenstemming over het definitieve contract en implementatie in Q1 + Q2 2020
  • Projectfinanciering in Q3 2020
  • Start installatiewerk: Q4 2020
  • Verwachte oplevering: Q2 2021          

Onderdeel van de groene strategie

De plaatsing van zonnecellen op de fabrieksdaken van Aldel past in de toekomstvisie en strategie van de aluminiumproducent. Het daarvoor opgestelde tienjarenplan wordt in drie fasen uitgevoerd. In dit plan wordt gekeken naar het reduceren van CO2-uitstoot, overschakelen naar duurzame energie, zelf duurzame energie opwekken en het afstemmen van de productie op de beschikbare capaciteit in het net. En dat laatste is weer belangrijk voor het balanceren van het energienet zodat meer duurzame energie het net op kan komen.


RET en Eneco samen op weg naar energiepositief OV

Eneco en de RET gaan vanaf 1 januari 2020 samenwerken om het openbaar vervoer in de regio Rotterdam nog duurzamer te maken. Als onderdeel van de samenwerking levert Eneco vanaf volgend jaar groene stroom uit Nederland.

 

Het Rotterdamse OV-bedrijf zette eerder dit jaar een aanbesteding in de markt waarin als eis was opgenomen dat de leverancier nieuwe, duurzame opwekcapaciteit in Nederland zou bijbouwen. Onlangs tekenden de twee bedrijven een contract voor de komende tien jaar. Eneco gaat jaarlijks 135 miljoen kWh leveren aan de RET – het equivalent van het verbruik van circa 43.000 huishoudens.

Het nieuwe contract sluit naadloos aan bij de duurzame ambities van de RET. Algemeen Directeur Maurice Unck: “Een rit met het OV is al een duurzame vervoersoptie, maar we willen als bedrijf een stap extra zetten. Met dit nieuwe contract doen we dat, omdat we hiermee zorgen dat er in Nederland duurzame opwekcapaciteit wordt bijgebouwd. We zijn er blij mee dat we zo onze reizigers een nog duurzamere reis kunnen aanbieden.” Onderdeel van het contract is bovendien dat Eneco zonnepanelen legt op minimaal één en mogelijk meer RET-gebouwen, te beginnen met ruim 2.000 m2 op complex Kleiweg. Daarbij wordt ook gekeken of de omgeving een deel van de opgewekte elektriciteit kan betrekken.

 

Uiteindelijk hebben de bedrijven de gezamenlijke ambitie om in 2030 meer duurzame energie op te wekken dan de RET verbruikt: een energiepositief OV. Dat dragen ze ook uit naar de eindgebruiker: samen werken de RET en Eneco aan het vergroten van de beleving en het bewustzijn van reizigers van het OV als duurzame vervoersoptie. De bedrijven laten zien hoe zij invulling geven aan de maatschappelijke vergroening.

 

Nieuw contract onderdeel van breder duurzaamheidsprogramma RET

Een andere pijler van het duurzaamheidsbeleid van de RET is de overgang naar zero emissie busvervoer. In 2030 is de gehele busvloot emissievrij en op 15 december gaat de eerste batch van 55 zero emissie bussen rijden. Verder liet de RET, met subsidie van MRDH, in 2018 al zonnepanelen installeren op de metrostations Slinge, Rijnhaven, Zuidplein en Maashaven en zet het vervoersbedrijf in op de verduurzaming van het eigen wagenpark, energieneutraal en circulair bouwen en efficiënter omgaan met energie. Een ander voorbeeld van duurzame toepassingen is het gebruik van olivijn op de Hoekse Lijn, een materiaal dat langs de baan ligt en in de loop der jaren zijn eigen gewicht (20.000 ton) aan CO2 absorbeert.

 

Bron: Duurzaam Ondernemen


Artificiële intelligentie voor 'wicked problems' in de energietransitie

Onlangs lanceerde het kabinet de Nederlandse AI-coalitie met het Strategisch Actieplan voor Artificiële Intelligentie. Een samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen om de kansen te grijpen die kunstmatige intelligentie als techniek te bieden heeft. Innovatie in de energiesector is 1 van de 3 toepassingsgebieden van dit actieplan.

De Topsector Energie ziet Artificiële Intelligentie (AI) als een sleutel voor het oplossen van een aantal -nu nog- zeer uitdagende problemen. De klimaatopgave is zo mogelijk de grootste opgave van onze tijd. Daarvoor kunnen we uitstekend gebruik maken van AI. Het halen van de klimaatambities is complex, omdat we totaal nieuwe werkelijkheden bouwen. Daarbij is nog een groot aantal ‘wicked problems’. Zie bijvoorbeeld de zoektocht van het overbelaste elektriciteitsnet, waterstof als nieuwe energiebron of ook het slim inrichten van de windmolenparken op zee waarbij we rekening moeten houden met natuur, visserij etcetera.

 

Tijs Wilbrink (strategisch verbinder Digitalisering bij de Topsector Energie): “De kunst is om door deze complexiteit te navigeren en besluitvormers van de juiste informatie te voorzien. Tegelijkertijd hebben we nog geen totaalbeeld. We kunnen de problemen, en dus de oplossingen, niet goed overzien. Mede omdat we de beschikbare databronnen en analyses niet op elkaar hebben afgestemd. Juist daarin kan AI een totaalbeeld maken.”

 

Kansen in de industrie

De grootste kansen voor AI bij de energietransitie liggen bij de industrie, de digitale Noordzee en in de systeemintegratie. Daar gaat de Topsector mee aan de slag. De industrie heeft een forse uitdaging om CO2-uitstoot te beperken. Daarvoor moeten nieuwe installaties en nieuwe businessmodellen gebouwd worden. Dat creëert investeringsonzekerheden die men wil minimaliseren. AI moet hier de strategische opties verkennen die alles samenbrengen; van de investeringsagenda’s tot de technische (on)mogelijkheden van de productieketens en de nieuwe energiedragers (zoals waterstof).

 

Noordzee

In de Noordzee liggen de grootste kansen voor windmolenparken. Tegelijkertijd is het ons grootste natuurgebied en visserijgebied. Er is veel data beschikbaar, maar databronnen zijn niet aan elkaar gekoppeld. Daardoor ontbreekt een totaalplaatje. Een goede data-infrastructuur moet de basis vormen voor nieuwe AI-toepassingen in ons nationale iconisch watermanagement. We richten ons op het uitdragen van de visie op een digitale Noordzee, waarin meervoudig ruimtegebruik samengaat in ecologische systemen en ruimte biedt voor onderzoek en ontwikkeling.

 

Tijdens de transitie moeten we overstappen van ‘oude’ energiedragers (fossiele brandstoffen) naar nieuwe energiedragers. Op dit moment kunnen we nog niet zonder de fossiele brandstoffen. Het is continue zoeken naar een optimum. Wanneer nieuwe energiestromen samenkomen, is operationele sturing noodzakelijk die rekening houdt met vele factoren zoals weersinvloeden, marktprijzen, energievraag en uitstoot. We organiseren dat bestaande AI-toepassingen worden toegepast op een fysieke energiehub. Die maakt het mogelijk om beter te voorspellen en in te spelen op het continue veranderende energiesysteem.

 

Wat is de AI-Coalitie?

De Nederlandse AI-Coalitie is een publiek-private samenwerking die juist al deze partijen samenbrengt met als doel elkaar te versterken en helpen en te zorgen voor synergie, zodat Nederland kiest voor een geheel eigen aanpak waarbij we de vruchten van AI ten volle plukken met kansen voor iedereen. Meedoen met de Nederlandse AI Coalitie betekent:

  •  snel kunnen starten met nieuwe initiatieven en projecten
  • het bundelen van krachten, snel kunnen leren van anderen en niet alles zelf hoeven uitvinden
  • toegang hebben tot relevante contacten en organisaties in het Nederlands AI-veld
  • partner zijn bij nieuwe investeringsimpulsen voor AI
  • meewerken aan een sterke propositie van Nederland op het gebied van kennis en innovatie in Europa

Koolen Industries investeert in ammoniak-energieopslag

Het duurzame, Nederlandse energiebedrijf Koolen Industries heeft 4 miljoen euro geïnvesteerd in het Schiedamse bedrijf Proton Ventures dat onder andere kleinschalige ammoniakfabrieken en opslagtechnieken voor ammoniak ontwerpt en bouwt.

 

Ammoniak kan gebruikt worden als duurzame energieopslag. Per volume bevat het 25 keer meer energie dan in lithiumbatterijen, schrijft Koolen Industries in een persbericht. "Vloeibaar ammoniak bevat meer waterstof per liter dan conventionele vloeibare waterstof en is bovendien makkelijker op te slaan en te transporteren", zegt Hans Vrijenhoef CEO Proton Ventures.

Proton is betrokken bij verschillende projecten op het gebied van duurzame energieopslag, waaronder ammoniak opslag terminals in Estland en Bulgarije. De investering van Koolen Industries moet bijdragen aan een versnelde uitrol van kleinschalige ammoniakfabrieken over de hele wereld.

 

Met de technologie van Proton kan ammoniak gemaakt worden uit duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie. Hierbij wordt de duurzaam opgewekte elektriciteit gebruikt om water te splitsen in waterstof en zuurstof. Het waterstofgas (H2) reageert vervolgens met stikstof (N2), dat uit de lucht gehaald wordt, tot ammoniak (NH3).

 

Gekoeld of onder druk kan vloeibaar ammoniak lang bewaard kan worden zonder dat er veel energie verloren gaat. Zo kan het op een later moment, als er minder zon en wind is, weer omgezet worden in energie. Verder kan ammoniak dienen als brandstof voor bijvoorbeeld boten en vrachtverkeer.

 

Bij de productie en verbranding van ammoniak komt geen koolstof te pas. Het is dus CO2-vrij. Wel moet de verbranding goed gecontroleerd worden, zodat er geen schadelijke stikstofoxiden (NOx) vrijkomen, maar enkel stikstof (N2) en water. Verder moeten lekkage bij opslag of transport voorkomen worden omdat ammoniak stankoverlast of vermesting van de natuur kan veroorzaken.


Innovatief energie opwekken met drijvende zonnepanelen

Drijvende zonnepanelen die in elkaar kunnen schuiven, verplaatsbaar zijn en meedraaien met de zon: het is een innovatie die 35% meer rendement oplevert. Het consortium INNOZOWA heeft daar 2 jaar intensief aan gewerkt. Onlangs is de pilotinstallatie in Weurt geopend.

 

In waterrijk Nederland zijn zonnepanelen op water een slimme benutting van de openbare ruimte. Waterschap Rivierenland zag hierin een kans om bij te dragen aan de energietransitie. "Daarbij stelden we als voorwaarde dat er geen negatieve impact zou zijn op de doelen van het waterschap", zegt Bjorn Prudon, adviseur innovatie en energie bij Waterschap Rivierenland. "Toen bleek dat dat wel goed zat, hebben we 2 jaar geleden met het consortium het innovatieproject INNOZOWA opgezet." Dat gebeurde met ondersteuning van de subsidie Hernieuwbare Energie.

Panelen als winkelkarretjes

INNOZOWA staat voor INNOvatieve ZOn-pv op Water. "Innovatief is het zeker", stelt Prudon. "Na 2 jaar onderzoek is het ons gelukt om fotovoltaïsche zonnecellen, kortweg PV-panelen, op water te realiseren die aan alle voorwaarden voldoen. Op grond van de waterbeheerdoelen mochten de panelen geen belemmering zijn voor het onderhoud aan de wateren. Daarom bedachten wij een constructie waarbij de PV-panelen als winkelkarretjes in elkaar schuiven. Als geheel zijn ze flexibel en gemakkelijk verplaatsbaar. Dat is ook in ecologisch opzicht een meerwaarde, want vaste zonnepanelen nemen te veel zonlicht weg."

 

Zonvolgende zonnepanelen

Onder de drijfconstructies is nieuw leefgebied gecreëerd bestaande uit BESE-elementen. Prudon: "Deze biologisch afbreekbare structuur van aardappelzetmeel heeft veel gaatjes die jonge vissen een schuilplek bieden. Ook kan hier sediment ophopen waar planten wortel kunnen schieten. De BESE-elementen lossen uiteindelijk op in het water." Prudon vindt het systeem, dat zonvolgend is, revolutionair. Bij zonsopgang zijn de cellen naar het oosten gericht en door de dag heen kantelen ze mee met de stand van de zon. "Dat levert maar liefst 35% meer rendement op. Significant veel als je dat vergelijkt met de extra opbrengst van 5% door reflectie en 2% door koeling, zoals uit onderzoek blijkt."

 

Samenwerking met partners

"Waterschap Rivierenland had dit alles niet kunnen doen zonder de intensieve samenwerking met de partners in het consortium", meent Prudon. De partners zijn de sociale onderneming Blue21 BV die is gespecialiseerd in drijvend bouwen, de waterbouwkundig aannemer Hakkers BV en onderzoeksgroep Photovoltaic Materials and Devices (PVMD), DC-to-AC side energy yield modelling van de TU Delft. "Ondanks dat we andere talen spreken, hebben we groot vertrouwen in elkaar en in het initiatief", aldus Prudon. "Dat heeft geleid tot deze innovatieve pilotinstallatie waarin de voordelen van zonne-energie op water zijn verenigd met de doelen van het waterschap."

 

Monitoring en doorontwikkeling

Komend jaar legt het consortium de focus op monitoring en resultaten meten. Ook gaat het aan de slag met de doorontwikkeling van deze innovatie.


Innovatie in aquacultuur? Vraag subsidie aan vanaf 4 november

Wilt u een project uitvoeren dat de duurzame ontwikkeling van aquacultuur stimuleert? Als aquacultuuronderneming mag u vanaf 4 november 2019 subsidie aanvragen voor innovatieve projecten. Uw projectidee bespreken kan vanaf nu al.

Hoeveel subsidie?

Het budget is in 2019 € 3 miljoen. Hoeveel subsidie u krijgt ligt aan het type onderneming. Bent u een mkb-onderneming? Dan krijgt u maximaal 50% van de subsidiabele kosten als subsidie. Bent u geen mkb-onderneming? Dan krijgt u maximaal 30% van de subsidiabele kosten als subsidie. Per innovatieproject krijgt u maximaal € 500.000 subsidie.

 

Bespreek uw projectidee

Heeft u interesse in deze subsidie? En weet u met de informatie nog niet zeker of u voor uw projectidee recht heeft op subsidie? U mag uw projectidee naar ons toesturen om dit te laten bekijken.

 

Stuur een e-mail naar visserijsubsidies@rvo.nl. Zet in uw e-mail alvast uw projectidee, het conceptvoorstel, uw vragen en uw telefoonnummer. Wilt u een afspraak maken? Geef dit dan aan in uw e-mail. De afspraak is op onze locatie in Den Haag (Prinses Beatrixlaan 2). Wij nemen binnen 3 werkdagen contact met u op om een afspraak in te plannen.

 


Datacenter bespaart tonnen CO2 door uitwisseling warmte

Het duurzaam verwarmen van gebouwen is één van de uitdagingen in een maatschappij waarin aardgas geen rol meer speelt. Een warmte-koude uitwisseling kan een oplossing bieden. In Aalsmeer gaat in september een warmte-koude uitwisselingsproject draaien wat jaarlijks 327 ton CO2 moet besparen.

 

Een groot datacenter in Aalsmeer levert warmte aan een aantal bedrijven en instellingen in de buurt in een warmte-koude uitwisselingsproject. In ruil voor de warmte krijgt het datacenter koude terug. Voor het project werd eerder een subsidie van enkele tonnen verleend door de overheid.

Het datacenter van NLDC staat op een industrieterrein in Aalsmeer en geeft warmte van 22 graden Celsius af aan een ringleiding die gevuld is met water. De ringleiding loopt naar een zwembad, een school en een potplantenexporteur. Zij nemen de warmte af en verhogen met warmtepompen  de temperatuur tot een bruikbaar niveau.

 

De drie partijen leveren via dezelfde ringleiding weer koud water terug, waarmee het datacenter gekoeld kan worden. “Met de koude die we als NLDC terugkrijgen van de drie andere partijen kunnen we een substantieel deel van onze datazalen koelen. Op een duurzame manier. En daar doen we het uiteindelijk allemaal voor”, zegt Jeroen Vollmuller, vice-president Operations & Projects van NLDC.

 

CO2-uitstoot

De uitwisseling van warmte en koude gaat continue door. Volgens NLDC wordt met de oplossing 327 ton CO2 bespaard, dat staat gelijk aan de CO2-uitstoot van 74 woningen. De uitwisseling tussen het zwembad en de school begint in september, de potplantenexporteur wordt later dit jaar aangehaakt. De afstand tussen de gebouwen bedraagt ongeveer 800 meter.

 

Duurzame verwarming

Een WKO wordt op meer plaatsen toegepast om duurzame verwarming en koeling te realiseren. In Assen onderzoekt technisch dienstverlener Engie of onder andere een ziekenhuis, een overheidsgebouw en een ggz-instelling op een WKO-installatie aangesloten kunnen worden.

 

In het Flevolandse dorp Nagele wordt een warmteopslag met een seizoensberging gebruikt. Dit is vergelijkbaar met warmte-koudeopslag, maar de warmte wordt op veel hogere temperaturen opgeslagen en kan direct gebruikt worden voor verwarming en warm water. Bij seizoens-berging is men voor warmte niet afhankelijk van het elektriciteitsnet. Met deze techniek wordt onderzocht of het dorp aardgasvrij gemaakt kan worden.

 

Bron: duurzaambedrijfsleven


Oplopend tekort op de arbeidsmarkt blokkeert energietransitie

Bedrijven hebben grote moeite om aan voldoende personeel te komen. Ruim één op de zes bedrijven heeft voor meer dan tien procent van het aantal werknemers vacatures openstaan en zestig procent van ondervraagde bestuurders verwacht dat dit aantal in de komende jaren gaat oplopen. Dit blijkt uit een rondvraag onder deelnemers aan de jaarlijkse Strategie Summit Energie & Utilities.

De omstandigheden op de arbeidsmarkt vormen een groot risico voor de realisatie van de energietransitie. Het structurele personeelstekort en het weglekken van kennis en ervaring door de vergrijzing wordt onderschat. Bedrijven ondervinden nu al problemen door de tekorten, zoals verhoogde werkdruk en vertraging bij de uitvoering van werkzaamheden. “Het oplopend tekort op de arbeidsmarkt blokkeert de energietransitie”, zegt een bestuurder in het onderzoeksrapport ‘Realisatie van de energietransitie’.

 

Ketenintegratie

De tekorten zijn zichtbaar in alle sectoren, terwijl voor de realisatie van de energietransitie de komende jaren juist extra denk- en mankracht nodig is. Het probleem van personeelstekort overstijgt individuele bedrijven. Als de markt de groeiende vraag niet kan beantwoorden, stagneert de transitie. Tweederde van ondervraagde bestuurders pleiten voor ketenintegratie, voor het verbeteren van efficiëntie en het verlagen van faalkosten. “Wil je grote dingen tot stand brengen, dan is het heel belangrijk dat we het organiseren vanuit de hele keten. Zodat partijen in die keten samen en parallel aan elkaar ontwikkelingen kunnen realiseren”, zegt Hans Coenen (Gasunie).

 

Intensivering personeelswerving en innovatie

Om het tekort op de arbeidsmarkt het hoofd te bieden zeggen bestuurders de personeelswerving te intensiveren. Daarnaast biedt optimalisatie van bedrijfsprocessen een kans, naast innovatie en digitalisering. Ook het verbeteren van aanbestedingsregels wordt genoemd, om samenwerking te bevorderen, maar ook innovatie mogelijk te maken. Voor een sector als de bouw is industrialisatie van het bouwproces een mogelijkheid.

 

Voor ondervraagde bestuurders en beslissers is de arbeidsmarktproblematiek niet de enige uitdaging. Driekwart van de bestuurders vraagt om een standvastig overheidsbeleid, met zekerheid voor de lange termijn. Ongeveer de helft wil meer ruimte en financiële steun voor innovatie. Tegelijk is voor ruim een derde een marktbrede CO2-heffing bespreekbaar, voor alle sectoren, mits geregeld in EU-verband.

 

Wij lazen dit in ptindustrieelmanagement


Regeling Versnelde Klimaatinvesteringen in de Industrie opengesteld

De regeling richt zich op het bereiken van de CO2-reductiedoelstelling van 25 procent in 2020 t.o.v. 1990, en biedt investeringssteun voor technieken met terugverdientijden van meer dan 5 jaar zonder subsidie. De regeling is opengesteld tot en met 30 juni 2020. Het subsidieplafond wordt vastgesteld op 28 mln euro.

Regeling

De regeling biedt per project een maximale investeringssteun van 3 mln euro voor reeds bewezen technieken, die op korte termijn al ingezet kunnen worden in de industrie (scope 1), met terugverdientijden van meer dan 5 jaar zonder subsidie. Naast een doelmatig energiegebruik ondersteunt de regeling ook projecten op het gebied van recycling of hergebruik van afval en overige CO2-reducerende technieken. De technieken moeten zich al bewezen hebben. Een belangrijke voorwaarde is dat de werking van de techniek al minimaal 3 keer eerder in de Nederlandse industrie is gedemonstreerd. Projecten die zich richten op CCS en CCU zijn uitgesloten. Voor CCS is nog geen infrastructuur beschikbaar en CCU vergt nog de nodige innovatie- en opschalingsstappen.

 

De regeling richt zich op de fase na de DEI+, die pilot- en demonstratieprojecten ondersteunt, die bijdragen aan het kosteneffectief reduceren van de CO2-emissies tot 2030.

 

Aanvragen

Aanvragen voor de regeling Versnelde Klimaatinvesteringen in de industrie kunnen ingediend worden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) vanaf 1 augustus 2019. De regeling staat open tot en met 30 juni 2020. De beoordeling vindt plaats op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. De looptijd van een project wordt niet verlengd tot een datum na 31 december 2020.

 

De RVO heeft ook een handige overzichtspagina waarin alle financiële instrumenten uit de klimaatenvelop die relevant zijn voor de industrie, zijn opgenomen.

 

www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidies-energie-innovatie-topsector-energie


Hoe zeevogels de productie van windturbines kunnen verhogen

Albatrozz heeft een technologie ontwikkeld om windturbines bij lagere snelheden elektriciteit te laten produceren. De kersverse start-up heeft zich laten inspireren door het gedrag van landende zeevogels.

 

Door de uiteinden van turbinebladen actief te laten oscilleren, wordt het laatste beetje energie uit de wind geperst. Daardoor kan de energieproductie met procenten omhoog, stelt Geert van Ek van RG Projecten, samen met de Rijksuniversiteit Groningen en EmpowerMi de oprichters van Albatrozz.

Voor welk probleem hebben jullie een oplossing gevonden?

“Over een heel jaar gaan windturbines regelmatig offline omdat de windsnelheid te laag is. Omdat het te weinig waait of omdat de turbines elkaars wind afvangen. Een doorsnee windturbine is ontworpen om op vol vermogen te draaien bij hogere windsnelheden. Op land zijn de windsnelheden de helft van het jaar lager dan vereist om het volledige vermogen te leveren. Op zee gebeurt dat iets minder vaak, maar ook daar gaat het om heel veel uren, zeker nu windparken dichter bij elkaar geplaatst worden. Hoe lager de windsnelheid, hoe minder elektriciteit ze produceren. Tot het moment dat de windturbine helemaal afschakelt, omdat er te weinig energie uit de wind te halen is om de aandrijflijn op gang te houden. Afhankelijk van het type windturbine gebeurt dit bij windsnelheden van 4,5 m/s of minder. Wij hebben een technische oplossing ontwikkeld om bij lagere windsnelheden vermogen te leveren dan normaal haalbaar is voor dat type turbine.”

 

Lees HIER verder


Metrotunnel als bron van warmte

Uit metrobuizen valt voldoende energie te winnen om een hele woonwijk van warmte te voorzien. Dat stellen onderzoekers van de Technische Hogeschool van Lausanne.

 

In ondergrondse trein- en metrobuizen heerst in de regel een constante, lage temperatuur. Maar wie aan het einde van de buis staat, voelt de warmte naar buiten stromen. Ingenieurs van het Laboratorium voor Bodemmechanica van de École Polytechnique Fédérale de Lausanne hebben berekend om hoeveel warmte het gaat en hoe die die is te oogsten zodat hij kan worden gebruikt om appartementen in de buurt te verwarmen of koeler te maken.

 

Zomer en winter

Het systeem dat de Zwitserse onderzoekers vervolgens ontwikkelden, werkt hetzelfde als een koelkast: de wanden van de metrobuizen worden bekleed met plastic leidingen waardoor een koudemiddel stroomt, of simpelweg water. De leidingen zijn verbonden met een warmtepomp. In de winter wordt koud water in de leidingen gepompt, dat er vervolgens aan het oppervlakte opgewarmd weer uitkomt. In de zomer gebeurt het tegenovergestelde: het koelere water dat er dan uit komt, kan worden gebruikt om woningen koeler te maken. Volgens de bedenkers heeft het systeem een levensduur van tussen de vijftig en honderd jaar, waarbij de pomp elke 25 jaar moet worden vervangen. De methode is goedkoop en kost weinig energie.

 

Energietunnel

In metrotunnels vindt op verschillende manieren warmteoverdracht plaats, schrijven de onderzoekers in het wetenschappelijke tijdschrift Applied Thermal Engineering. Wanneer een trein remt of optrekt, ontstaat er hitte die de omliggende atmosfeer opwarmt. Die warmere lucht vermengt zich met de overige lucht in de tunnel en met de warmte die van de grond en de wanden straalt.

Door die warmte op te vangen, maken we van metrotunnels 'energietunnels', schrijven de onderzoekers. Ze hebben hun model getest op een nieuwe metrolijn die in Lausanne wordt aangelegd en die het treinstation zal verbinden met de wijk Blécherette in het noorden.

CO2-besparing

'Als 50 tot 60 procent van de geplande route wordt voorzien van een opvangsysteem voor warmte, wat neerkomt op 60.000 vierkante meter tunneloppervlak, dan zou daar zoveel energie kunnen worden opgevangen dat 1500 standaardappartementen van het gas af kunnen', zegt onderzoeksleider Margaux Peltier  in een persbericht. Het model dat Peltier ontwikkelde, voorziet ook in de opslag van warmte die niet meteen nodig is. Met de methode kan de uitstoot van CO2 in de stad met 2 miljoen ton per jaar worden gereduceerd, zegt de onderzoeksleider.

 

Airconditioning

'De tunnel kan het hele jaar dienen als een zeer betrouwbare bron van warmte of juist koeling, via airconditioning', stelt Peltier. Volgens haar is zelfs de ijsbaan van de stad met het systeem op de juiste temperatuur te houden.  'Met deze publicatie wordt aangetoond dat energietunnels daadwerkelijk op grote schaal kunnen worden toegepast', zegt Lyesse Laloui, hoogleraar bodemwetenschappen. 'Nu is het afwachten of Zwitserse bedrijven bereid zijn de noodzakelijke vervolgstappen te zetten.'

 

Met dank aan De Ingenieur


Regionale aanpak voor toekomstgerichte industrie

Om een CO2-arme en circulaire economie te bewerkstelligen waar genoeg arbeidskansen liggen, is het noodzakelijk dat de Nederlandse industrie innoveert en bij de wereldtop gaat horen als het gaat om de energietransitie. Dit stelt de Sociaal Economische Raad (SER) in het ontwerpadvies 'Nationale klimaataanpak voor regionale industriële koplopers'.

De SER adviseert in dit rapport een goede mix van maatregelen waarmee de realisatie van de klimaatdoelen kan samengaan met gunstige werkgelegenheidseffecten. De kosten van de transitie moeten daarbij eerlijk worden verdeeld. Dat staat het op de website van Maakindustrie.

“Het is van groot belang dat de industrie haar internationale koppositie gaat inzetten om de energietransitie tot een succes te maken. Op deze manier kan de industrie een grote bijdrage blijven leveren aan werkgelegenheid en welvaart in ons land en tegelijkertijd de duurzaamheidsdoelen halen”, aldus Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER.

Lees HIER verder


Corrosie voorkomen; meten met glasvezel kan helpen

In EuropoortKringen schreef Tindemans recent over isolatiematrassen. Samen met TNO is isolatiebedrijf C.J. van Waas/Econtrans bezig met het ontwikkelen van een technologie waarmee de oorzaken van corrosie onder isolatiemateriaal sneller kunnen worden opgespoord. De technologie is op kleine schaal al ontwikkeld en wil op grote schaal testen vervolgens uitrollen.


Foto van AChubykin

Download
20190718 Glasvezel meten.pdf
Adobe Acrobat document 2.0 MB

Wederom innovatie bij bouw offshore windparken

Van Oord en AdBm Technologies hebben het nieuwe AdBm geluidsmitigatiesysteem ontwikkeld en getest met ondersteuning van TNO. Dit Noise Mitigation System, afgekort NMS, reduceert onderwatergeluid dat vrijkomt bij het heien van windmolenfundaties op zee. Daardoor ervaren zeezoogdieren meer rust in de buurt van de bouwplaats. De testresultaten zijn positief. Daarom kan Van Oord de NMS inzetten op toekomstige offshore windparken, waaronder het windpark Borssele.

 

Uniek in zijn soort

De NMS gebruikt speciale akoestische resonatoren om heigeluid te verminderen. De resonatoren zijn door AdBm Technologies ontworpen en geproduceerd. Deze technologie target de specifieke frequenties die tot het meeste geluid leiden. Hiermee onderscheidt de NMS zich van bestaande systemen. Daarnaast hebben golven en stroming nagenoeg geen invloed op de NMS door het open en tegelijk robuuste design. Het design van de NMS is bij Van Oord in huis gerealiseerd. Het werkt alsof het jaloezieën zijn die eenvoudig omhoog en naar beneden gaan. Een subsidie van RVO en ondersteuning van TKI Wind op Zee maakten de ontwikkeling van dit innovatieve systeem en de gerelateerde tests mogelijk.

Stap vooruit bij bescherming onderwaterleven

De NMS is uitgebreid getest. Uit de resultaten bleek dat de NMS, in combinatie met een Big Bubble Curtain (BBC), voldoet aan de Nederlandse en Belgische norm voor geluidsemissie op zee. Daarmee zet Van Oord opnieuw een belangrijke stap bij het beschermen van onderwaterleven tijdens de bouw van offshore windparken. Tot slot zien de ontwikkelaars mogelijkheden om het systeem in de toekomst verder te optimaliseren.

 

Ingebruikname bij bouw windpark Borssele kavels 3, 4 en 5

Gezien de positieve testresultaten neemt Van Oord de NMS binnenkort in gebruik. Windpark Borssele krijgt de primeur. Dit offshorewindgebied ligt ongeveer 20 kilometer uit de kust van Walcheren. De NMS wordt toegepast bij de bouw van de kavels 3, 4 en 5. Deze voorzien na oplevering circa 850.000 huishoudens van duurzame energie.

 

Met dank aan de website van Van Oord


Hoe blauwe LEDs de wereld hebben veranderd

LED-lampen zijn een geweldige vondst: ze verbruiken veel minder energie dan gloeilampen en gaan aanzienlijk langer mee. In deze video van Bloomberg wordt uitgelegd waarom vooral de uitvinding van de blauwe LED door Japanse wetenschappers in de jaren ’90 een belangrijke sprong voorwaarts is geweest. Interessant.


Doorzichtig hout isoleert gebouwen veel beter dan glas

Onderzoekers van het Zweedse KTH Royal Institute of Technology bouwen verder op een ontdekking die we hier drie jaar geleden beschreven: doorzichtig hout. Door het natuurlijke materiaal te behandelen kan het licht doorlaten en krijgt het tegelijkertijd goede isolerende eigenschappen.

 

Dat maakt het doorzichtige hout zeer geschikt als bouwmateriaal, bijvoorbeeld als vervanger van glas. De nadelen van glas zijn namelijk groot: het materiaal isoleert slecht en is vrij kostbaar om te recyclen. Goed nieuws voor een wereld waarin we steeds duurzamer moeten gaan leven.


Greenchoice neemt grote opslagbatterij in Rotterdam in gebruik

Energieleverancier Greenchoice heeft één van de grootste opslagbatterijen van Nederland in gebruik genomen. Het systeem, bestaande uit zes zeecontainers, moet onder andere de verspilling van duurzaam opgewekte energie tegengaan.

 

De batterij bestaat uit zes grote zeecontainers en heeft een capaciteit van tien megawattuur. Door het gebruik van de zeecontainers, is de batterij verplaatsbaar.

Naast het tegengaan van energieverspilling, moet de batterij ook de balans op het energienet handhaven. Voor een stabiele energievoorziening is het belangrijk dat vraag en aanbod in balans zijn. Op dit moment worden kolen- en gascentrales gebruikt voor het handhaven van die balans. De komende jaren moeten in ieder geval de kolencentrales dicht. Daardoor wordt de rol van duurzaam opgewekte energie belangrijker.

 

Verspilling voorkomen

De batterij is geplaatst bij het Hartelkanaal in de Rotterdamse haven. Acht windturbines van Greenchoice wekken daar jaarlijks gemiddeld 68 gigawattuur aan energie op. Door de batterij kunnen de windturbines blijven draaien. Bij onvoldoende vraag worden windturbines nu nog uit de wind gedraaid, om een te groot aanbod van energie te voorkomen. “Met behulp van de batterijen kunnen we de windturbines draaiende houden. Zo voorkomen we dat duurzame energie wordt verspild. De windenergie kan in de batterijen worden opgeslagen en op een later tijdstip aan het energienetwerk worden geleverd”, zegt Maurice Koenen, manager Inkoop- en Portfoliomanagement bij Greenchoice.

 

Energie coördineren

Smart-grid technologiebedrijf Spectral ontwikkelde de besturingssystemen voor de batterijen. "Nu we de kolen- en gascentrales sluiten, zullen we miljoenen gedistribueerde energiesystemen, zoals zonne-energie op het dak, wind en batterijen, moeten coördineren om ervoor te zorgen dat elektriciteit kan worden geleverd in dezelfde mate van betrouwbaarheid die we gewend zijn”, legt Philip Gladek, CEO van Spectral, uit.

 

Toenemend gebruik

Het gebruik van opslagbatterijen neemt de laatste jaren fors toe. Onder andere festivals maken er steeds meer gebruik van. Analisten verwachten dat de prijs van opslagbatterijen de komende jaren verder daalt.

 

Met dank aan Duurzaambedrijfsleven


Windenergie met lamellen

Misschien herken je het wel als je zelf lamellen als raambekleding hebt: met het raam open kunnen ze zachtjes heen en weer waaien. Twee ingenieurs van het Amerikaanse leger lieten zich hierdoor inspireren voor een nieuw systeem om energie op te wekken. Samen met acht collega's ontwikkelden zij een systeem dat stroom opwekt bij windsnelheden die té gering zijn om de wieken van een traditionele windturbine te laten draaien.

Het prototype is voorzien van acht flexibele elektrische stroken die verticaal naast elkaar zijn gemonteerd en die aan de boven- en onderzijde aan PVC-buizen zijn bevestigd. Deze buizen kunnen worden gedraaid om de spanning van de stroken aan te passen.

 

De stroken bewegen onder een hoek zodat ze evenwijdig lopen met de windrichting. Net als de lamellen thuis voor het open raam, maken de stroken slangachtige beweging bij windsnelheden van minder dan 14 km/u . Terwijl ze dit doen, beweegt een koperen inductiespoel aan de onderkant van elke strip heen en weer langs een gladde, met magneten gevulde pijp die er horizontaal doorheen gaat. De beweging van de spoel tegen de magneten creëert een elektrische stroom, die naar een omvormer wordt geleid en van daaruit kan worden gebruikt om apparaten van stroom te voorzien of om batterijen op te laden.

Volgens TechLink, het centrum voor technologieoverdracht van het Amerikaanse Ministerie van Defensie, kan het systeem niet alleen worden gebruikt door troepen in het veld, maar kan het ook worden opgeschaald om stroom te produceren in regio's waar doorgaans geen sterke wind is . Bijkomend voordeel: omdat er geen windturbinebladen door de lucht zoeven, blijft de schade voor het milieu en vogels of vleermuizen tot een minimum beperkt. Momenteel wordt er gezocht naar een bedrijf dat de productie, toepassing of verkoop verder uit kan bouwen.

 

Dank aan Maakindustrie voor dit artikel


Het gezondste gebouw van Nederland – EDGE Olympic

EDGE Olympic, het bedrijfsverzamelgebouw aan de Amstelveense weg in Amsterdam heeft het WELL Core & Shell Platinum Certificaat behaald. Het gebouw haalde al het Energielabel A en BREEAM-NL score van 79,9%

Het certificaat is toegekend voor de positieve impact op de gezondheid en welzijn van zijn gebruikers. Het gebouw is het eerste in Nederland en de zesde in de wereld die het hoogste WELL certificaat heeft behaald.

 

Slim gebouw

Sinds de herbestemming is EDGE Olympic een belangrijk voorbeeld voor een nieuwe generatie van energie-efficiënte en slimme gebouwen. Het gebouw haalde al het Energielabel A en BREEAM-NL score van 79,9% voor zijn duurzaamheidsprestaties.

 

 

Gezondheid en welzijn

Internationaal WELL Building Institute (IWBI) kent de prestigieuze WELL Building Standard-certificering toe aan projecten die prioriteit geven aan de menselijke gezondheid en welzijn, gebaseerd op de prestaties binnen het gebouw van de volgende zeven categorieën: lucht, water, licht, voeding, fitness, comfort en geest.

 

Biophilic Design

De Core & Shell-certificering beoordeelt belangrijke elementen van de structuur en systemen binnen het gebouw. Afgestemd op toewijding van de opdrachtgever EDGE Technologies om gebouwen te realiseren die beter zijn voor mens en planeet, omvat EDGE Olympic slimme technologieën om de gezondheid, betrokkenheid en productiviteit van elke gebruiker te verbeteren.  Bijvoorbeeld door het gebruik van natuurlijke elementen in het interieur (Biophilic Design), een zorgvuldige meting van de luchtkwaliteit en natuurlijke omgevingsgeluiden. EDGE Olympic is een ontwerp van Pi de Bruijn en Eric van Noord van Architekten Cie.


Liander bespaart CO2 door temperatuur gas te verlagen

Energieleverancier Liander gaat de komende maanden de gastemperatuur verlagen in een groot aantal gasontvangststations. Hiermee wil het energiebedrijf CO2 en energie besparen.

 

De komende maanden wordt in bijna 200 zogeheten gasontvangststations de gastemeperatuur twee graden verlaagd. Bij de gasontvangststations komt het aardgas via het landelijke transportnetwerk van Gasunie binnen in het regionale netwerk van Liander. In de stations wordt het gas verwarmd voor het verder getransporteerd wordt. De temperatuur wordt op dit moment nog opgevoerd naar 5 graden.

Na onderzoek in Friesland en een praktijktest op Terschelling concluderen Gasunie en Liander dat een lagere temperatuur van 3 graden veel gas en CO2 kan besparen. De transportleidingen kunnen de verlaging aan; afnemers van gas merken er niets van. Door de temperatuur te verlagen, verwacht de netbeheerder jaarlijks 3 miljoen kubieke meter gas te besparen en 5.400 ton minder CO2 uit te stoten, omdat de verwarmingsketels minder hoeven te stoken.

 

Andere netbeheerders

De komende maanden wordt in 200 stations de temperatuur verlaagd. Gasnetbeheerder Gasunie heeft ongeveer 1.000 gasontvangststations in Nederland; die zijn eigendom van regionale netbeheerders als Liander, Stedin en Enexis. Met de andere netbeheerders wordt nog bekeken of de temperatuur in hun stations ook verlaagd kan worden.

 

Verduurzaming

Liander’s moederbedrijf Alliander wil in 2023 klimaatneutraal werken. In 2018 werd 288.000 ton CO2 uitgestoten. De netbeheerder compenseert CO2 door netverliezen te vergroenen. Een netverlies ontstaat bij het transport van energie en wordt gecompenseerd door energie in te kopen. Het vergroenen gebeurt door garanties van oorsprong aan te kopen bij energieleveranciers die windenergie  gaan leveren van windpark Borssele. Dit jaar investeert het bedrijf ruim € 800 miljoen in het energienetwerk.


Onno Dwars wint ABN AMRO Duurzame 50

Onno Dwars werd tijdens het Green Tie Gala 2019 bekroond tot winnaar van de prestigieuze ABN AMRO Duurzame 50 award. De top 3 werd verder gevormd door Yvette Watson (2) en Andy van den Dobbelsteen (3).

 

Het trio winnaars werd dit jaar op een bijzondere manier bekendgemaakt: door een vertegenwoordiging van de toekomstige generatie (op video) en de live aanwezigheid van een zoon van Dwars. Hij kreeg de ABN AMRO Duurzame 50 uitgereikt uit handen van Thomas Rau, de winnaar van de vorige editie. Dwars, directeur van Ballast Nedam Development, reageerde geëmotioneerd op zijn nummer 1-positie.

Dwars: “Ik voel mij schuldig, want wat wij allemaal doen en de weg die wij inslaan, gaat veel te langzaam.” Dwars sprak echter ook hoop uit ten aanzien van de inzet van de jongere generaties en van de effecten van de energietransitie. “Vooral de politiek moet veel harder en radicaler handelen. Iedereen moet in de spiegel kijken, en vooral de politiek. De tijd van goede bedoelingen is echt over. Neem het bouwbesluit. Het bouwen van huizen op die manier is een crimineel feit. De energietransitie kost geen geld, die gaat ons welzijn brengen en daar wil mij elke dag en nacht voor inzetten”, aldus Dwars.

 

Lees HIER verder

 


Eneco, Shell en Van Oord willen samen windpark op zee bouwen

Eneco, Shell en Van Oord willen gezamenlijk twee windparken voor de Hollandse kust bouwen, meldt het consortium woensdag. Eerder haalden deze bedrijven samen met Mitsubishi al de aanbesteding voor offshore windparken Borssele III en Borssele IV voor de Zeeuwse kust binnen.

 

Deze keer gaat het om de windparken Hollandse Kust III en Hollandse Kust IV, twee zones vlak bij het bestaande windpark Luchterduinen op ongeveer 20 kilometer voor de kust van Den Haag. De nieuwe windparken worden naar verwachting in 2023 in gebruik genomen en krijgen een vermogen van 760 megawatt. Omgerekend gaan de turbines net zo veel stroom produceren als één miljoen huishoudens per jaar verbruiken.

"De specifieke geografische ligging van Nederland is ideaal voor het opwekken van offshorewindenergie", schrijven de partijen in een persbericht. "Dit biedt wereldwijd concurrentievoordelen voor Nederland in termen van kosten, gespecialiseerde arbeidskrachten en exportmogelijkheden."

 

De windparken zijn onderdeel van de plannen voor vijf grote zones met windmolens voor de Hollandse en Zeeuwse kust. Gezamenlijk met de bestaande windparken moet hierdoor het vermogen van alle windmolens op zee groeien naar 4,5 gigawatt in 2023. Deze windmolens zijn een belangrijk onderdeel van de doelstelling om in 2023 16 procent van alle energie uit duurzame bronnen te halen.

 

Naast dit plan heeft de overheid een stappenplan om tussen 2024 en 2030 windmolens verder weg van de kust te laten bouwen in de zone IJmuiden Ver. Hier moet voor 4.000 megawatt aan windmolens komen.


Ruim 80% ervaart belemmeringen bij duurzaam ondernemen

Ruim acht op de tien ondernemers (84%) ervaart belemmeringen bij duurzaam ondernemen. Een van de redenen is dat veel ondernemers hun businesscase niet rond krijgen. Duurzaam ondernemen levert de meeste ondernemers voor nu met name persoonlijke voldoening op. Dat blijkt uit het onderzoek Duurzaam ondernemen dat KVK (Kamer van Koophandel).

 

Twintig procent van de ondernemers is in staat om concreet voordeel uit duurzaam ondernemen te halen, zoals meer klanten, lagere kosten of extra inkomsten. Een ander vijfde deel van de ondernemers zegt dat duurzaam ondernemen nog niets heeft opgeleverd. Ondernemers geven aan dat zij meer met duurzaam ondernemen zouden doen als dit kosten zou besparen, extra inkomsten zou opleveren, wet en regelgeving het zouden eisen, ze zich ermee zouden kunnen onderscheiden, klanten meer eisen zouden stellen en er een duidelijke marktvraag zou zijn naar duurzame producten en of diensten.

 

Het volledige bericht lees je HIER


Waterstofproject

Voor het eerst in Nederland wordt een installatie opgezet waarbij op een schaal van 1 Megawatt (MW) ervaring wordt opgedaan met de omzetting van duurzaam opgewekte elektriciteit in waterstof. EnergyStock en Gasunie New Energy zijn van plan om hiervoor bij Aardgasbuffer Zuidwending een pilotproject op te starten. Grootschalige productie van groene waterstof is noodzakelijk om de klimaatdoelen van 2050 te halen. In Nederland wordt dit zogenoemde principe van power-to-gas nauwelijks toegepast. We denken dat de aardgasbuffer hierin op termijn een belangrijk rol kan spelen en kan doorgroeien naar een energiehub.

Waarom waterstof?

Elektriciteit is moeilijk op te slaan in grote hoeveelheden. Er zijn nog nauwelijks accu’s die dat tegen redelijke kosten kunnen. Waterstof is een energiedrager die kan worden opgeslagen en die volop beschikbaar is. Het is, samen met zuurstof, het hoofdbestanddeel van water. Ze zijn van elkaar te scheiden met behulp van (duurzame) elektriciteit in een proces dat elektrolyse wordt genoemd. Deze groene waterstof wordt in de toekomst een belangrijke schone brandstof in een duurzame energievoorziening. Waterstof kan worden ingezet voor onder meer mobiliteit/vervoer, industrie en elektriciteitslevering.

 

Wat houdt het in?

Gasunie-dochters EnergyStock en Gasunie New Energy zijn van plan bij Aardgasbuffer Zuidwending een demonstratieproject te starten waarmee ervaring kan worden opgedaan met de omzetting van duurzaam opgewekte elektriciteit naar waterstof. Op de aarden wallen en de parkeerplaatsen rondom de installatie worden circa 12.000 zonnepanelen geïnstalleerd met een gezamenlijk vermogen van 2,4 MW. Hiervan is 1,4 MW bestemd voor de verduurzaming van de eigen energievoorziening van de installatie. 1 MW zal worden gebruikt om ervaring op te doen met de omzetting van groene stroom in groene waterstof. Daarvoor zullen op de installatie drie zeecontainers worden geplaatst. Zie de voorlopige artist impression hieronder. Eén container bevat een elektrolyser waarmee water wordt gesplitst in waterstof en zuurstof. De tweede bevat de benodigde elektronica en de derde een kleine compressor die vervolgens een van de opslag-cilinders vult met waterstof. Met deze zogenoemde tube trailers kan het waterstof worden vervoerd naar afnemers in bijvoorbeeld de mobiliteit en industrie.

 

Voor alle aanvullende informatie verwijzen wij u door naar HIER


Ahoy krijgt grootste zonnedak van Rotterdam

Eneco, Rotterdam Ahoy, gemeente Rotterdam en bouwcombinatie Ballast-Nedam/Heijmans hebben een overeenkomst getekend voor het realiseren van een slim thermisch grid en de aanleg van zonnepanelen op de daken van het nieuwe Rotterdam Ahoy Convention Centre en het bestaande Ahoy.

 

‘Er is een verschil tussen smart city projecten dóén en een smart city zíjn’

De aanleg van het slimme thermisch grid in en rondom Rotterdam Ahoy maakt onderdeel uit van het project Ruggedised dat wordt gesteund door de Europese Commissie. Eneco is de partij die de netwerken gaat aanleggen en ervoor gaat zorgen dat Ahoy op korte termijn gasloos wordt. Tevens gaat Eneco op Ahoy het grootste zonnedak van Rotterdam realiseren. Hans Peters, Chief Customer Officer Eneco: “Deze eerste overeenkomst zorgt voor een enorm mooie stap in het verduurzamen van het energiegebruik rondom Ahoy. Alleen al met deze eerste projecten bereiken we een reductie van 1422 ton CO2.”

Het project Ruggedised kent in totaal dertien projecten die allemaal toegepast worden in het ‘Hart van Zuid’ projectgebied. Projectdirecteur Hart van Zuid, Maarten Kokshoorn: “We bouwen met Hart van Zuid aan een sterk stuk stad dat de toekomst aankan. Ruggedised versterkt Hart van Zuid door op cruciale onderdelen nog duurzamer te worden.” De Europese Commissie ondersteunt de ontwikkeling van het Ruggedised programma met een miljoenensubsidie, afkomstig uit Horizon 2020, het grootste onderzoeks- en innovatieprogramma van Europa. Projectcoördinator Albert Engels: “Er is een verschil tussen smart city projecten dóén en een smart city zíjn. Het verschil zit ‘m in het leggen van verbindingen. Die zorgen ervoor dat 1 plus 1, niet 2 maar 3 wordt.”

 

Over Ruggedised

Het Smart City EU-programma Ruggedised is een samenwerkingsverband van zes Europese steden waarvan Rotterdam de coördinerende stad is. Ruggedised test en implementeert slimme oplossingen op het gebied van energie, transport en digitale technologie in grootschalige stedelijke proeftuinen om de weg te plaveien naar een slimmer en duurzamer Europa. Rotterdam heeft ervoor gekozen om van Zuid een ‘living lab’ te maken. De Europese Commissie ondersteunt de ontwikkelingen binnen Ruggedised gedurende vijf jaar met € 17,5 miljoen, hiervan is € 5,4 miljoen voor Rotterdam. De innovatieve technieken die uitgeprobeerd worden op Zuid zullen in de toekomst ook toepasbaar zijn in andere delen van de stad en zelfs ver buiten Rotterdam.


BASF maakt werk van energiemanagement door invoering ISO 50001

BASF Country Cluster Benelux is druk bezig met de invoering van ISO 50001. Deze norm beschrijft de eisen waaraan het energiemanagementsysteem moet voldoen. Met het systeem registreert en monitort BASF het gebruik van gas en elektriciteit. “Eind 2018 beschikken de acht locaties in de twee landen over het certificaat”, zegt Marno Dingenouts, site manager BASF in Boxtel en verantwoordelijk voor de invoering.

 

De ISO 50001-norm is voor BASF een kapstok om het energiemanagement op acht locaties op een gestructureerde manier vorm te geven. Hierbij gaat het in Nederland om Arnhem, Maastricht, De Meern, Boxtel, Heerenveen, Oosterhout en in België om Waterloo en Ham. Op deze locaties registreert en monitort BASF het gebruik van gas en elektriciteit met een energiemanagement-systeem. De gegevens slaat BASF op in een database om de prestaties met elkaar te kunnen vergelijken. “Net als bij andere ISO-normen, staat continu verbeteren ook in ISO 50001 centraal”, zegt Dingenouts

Lagere uitstoot

Goed energiemanagement leidt tot kostenbesparingen én een lagere uitstoot van broeikasgassen. Het verbeteren van de energie-efficiency (dus het verlagen van de hoeveelheid energie per ton product) staat al jaren hoog op de agenda van BASF. Dat heeft volgens Dingenouts twee redenen. “In de eerste plaats zijn wij een duurzaam en maatschappelijk betrokken bedrijf. Wij hebben het Responsible Care-programma ondertekend. Het wereldwijde initiatief van de chemiesector richt zich op het continu verbeteren van de prestaties op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu en transparant communiceren met stakeholders”. De tweede reden is het voldoen aan wet- en regelgeving. Zo heeft de Europese Commissie besloten dat in 2020 in Europa 20 procent minder energie moet worden gebruikt ten opzichte van 1990. “De ISO 50001-norm speelt hierop in door te eisen dat bedrijven relevante wet- en regelgeving goed inventariseren”, zegt Dingenouts.

 

Acties uitvoeren

BASF heeft voor de invoering van ISO 50001 een projectteam samengesteld. “In het team zitten de acht sitemanagers. Daarnaast heeft iedere locatie een energie-verantwoordelijke aangesteld die ook in het team zit. Verder is er per locatie een energieteam opgericht. Dit team kijkt per locatie welke acties het kan uitvoeren om aan de norm te voldoen.”

 
Dingenouts benadrukt dat er tussen de acht locaties verschillen bestaan. Zo heeft BASF Oosterhout sinds 2014 een CO2-prestatieladder certificaat van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden& Ondernemen. De ladder geeft inzicht in hoe een organisatie omgaat met het beperken van CO2-uitstoot. In Heerenveen is er door aanpassing en vernieuwing van bestaande energie-installaties een jaarlijkse energiebesparing van 33 procent gerealiseerd. Ook in De Meern daalt het energieverbruik op termijn door de investeringen in efficiëntere installaties. Op locaties waar geen productie plaats vind, zoals Arnhem en Waterloo, speelt energie relatief een kleinere rol, maar ook hier wordt vooruitgang geboekt. Dingenouts benadrukt dat het nog te vroeg is om absolute getallen voor energiebesparing vast te stellen. “Wij zijn nu vooral bezig om de mogelijkheden om nog meer energie te besparen in kaart te brengen.”

 

Met dank aan Oppervlaktetechniek


Innovatieve warmteconcepten bieden kansen voor de warmtetransitie

Lagetemperatuuraardwarmte (LTA) en het Mijnwater-concept (MW) zijn twee innovatieve en relatief onbekende verwarmingsconcepten die potentieel een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de warmtetransitie in Nederland.